Management company

PJSC “Ukrstalkonstruktsiya”

Head office 11v Arhitektora Gorodetskogo Str., Kiev 01001, Ukraine
Reception tel.: +38 (044) 279 7159, fax: +38 (044) 278 3892 e-mail: office@steelwork.com.ua
Commercial department tel.: +38 (044) 278 3029, (044) 278 3053, fax: +38 (044) 278 2593 e-mail: commerce@steelwork.com.ua
Location map
Our enterprises